Studia podyplomowe „Cyber Security Management”

Cyber Security Management

Formularz zgłoszeniowy: http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/114,1242,cyber_security_management.html

Szczegóły dotyczące rekrutacji:

maja-leszczynska

dr Maja Leszczyńska
tel. 691679625
e-mail: maja.leszczynska@ue.wroc.pl

Formularz zgłoszeniowy: http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/114,1242,cyber_security_management.html

Studia we współpracy z IBM
ue_pl  ibm-security-shield-blue5

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności menedżerskich w zakresie bezpieczeństwa systemów informacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z cyber przestrzenią, w której funkcjonują współczesne organizacje. Program studiów dedykowany jest dla specjalistów, którzy chcą zostać menadżerami cyber bezpieczeństwa działającymi na różnych szczeblach zarządzania we współczesnych organizacjach biznesowych. Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez UE we Wrocławiu i oraz certyfikat wydany przez IBM.

Czynny udział w tworzeniu programu studiów obok wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego oraz pracowników firmy IBM brał również Pan Artur Cieślik z firmy ArtSytem, który jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej oraz studiów MBA, a przede wszystkim audytorem i konsultantem bezpieczeństwa informacji oraz zabezpieczeń systemów sieciowych.

STUDIA ODBYWAJĄ SIĘ W JĘZYKU POLSKIM.

Adresaci

Studia są dedykowane absolwentom kierunków informatycznych, którzy chcą rozwijać swoją karierę zawodową w obszarze zarządzania Cyber Security oraz odgrywać kluczową rolę w zarządzaniu bezpieczeństwem danych i informacji w organizacjach wykorzystujących, jako trwały element zdobywania przewagi konkurencyjnej technologie informacyjno-komunikacyjne. Podkreślić należy, że studia ukierunkowane są na kształcenie menedżerów będących jednocześnie specjalistami w zakresie Cyber Security.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 176 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Information Systems Development and Management 12
2. Globalization and Outsourcing – Security Perspective 5
3. Security Standards and Governance 15
4. Information Systems Risk Management 15
5. Business Continuity and Information Security Incident Management 10
6. Audit and Testing – Security Perspective 10
7. Ethical and Legal Issues in Information Systems – Security Perspective 5
8. Cyberspace and Cyber Security 10
9. Cryptography and Data Protection 10
10. Trusted and Secured Systems 8
11. Security in Cloud Computing 4
12. Security in Social Networks 4
13. Security of Web-based Applications and Services 8
14. Network Security Architectures 8
15. Cyber Security Management Practice 16
16. Seminar 36
RAZEM 176

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunki uczestnictwa w Studiach, • złożenie pełnej dokumentacji (zgłoszenie uczestnictwa w studiach, ksero dyplomu – oryginał do wglądu, kserokopia dowodu osobistego, 2 zdjęcia, • pokrycie kosztów uczestnictwa. Warunkiem ukończenia Studiów i uzyskania świadectwa jest: • otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów, • zdanie końcowego egzaminu i obrona pracy seminaryjnej.

Organizacja studiów

Studia organizowane są przy współpracy Instytutu Informatyki Ekonomicznej Wydziału Zarządzania Informatyki i Finansów oraz firmy IBM Polska i IBM New York Cyber Security Innovation.

Studia trwają dwa semestry i obejmują 176 godzin zajęć prowadzonych przede wszystkim przez uznanych specjalistów w dziedzinie Cyber Security. Zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym – dwudniowe sesje co dwa tygodnie (sobota w godz. 9.00 – 16.00 i niedziela w godz. 9.00 – 16.00). Nowoczesna formuła Studiów zakłada współprace z najbardziej uznanymi praktykami i teoretykami specjalizującymi się w obszarze Cyber Security. Zajęcia prowadzone będą przy wykorzystaniu e-Portalu co zapewni Studentom swobodny dostęp do szerokiej bazy materiałów dydaktycznych, zawierających treści zajęć audytoryjnych oraz laboratoryjnych.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia na studiach prowadzone będą zarówno przez pracowników naukowych, jak i praktyków Cyber Security. Kadra naukowa to pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytety Wrocławskiego. Grono praktyków reprezentowane będzie przez pracowników firmy IBM, przedsiębiorców posiadających wieloletnie doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa oraz trenerów i audytorów bezpieczeństwa z wieloletnim stażem. Przewidywane są również gościnne wykłady specjalistów międzynarodowych, m.in. z Macquarie University Sydney, Australia oraz IBM New York Cyber Security Innovation.

PROWADZĄCY:
Prof. Leszek Maciaszek, UE
Prof. Józef Pieprzyk, Macquarie University Sydney, Australia (wykład gościnny)
Prof. Mirosław Kutyłowski, Pwr
Prof. Marek Klonowski, PWr
Dr Andrzej Niesler, UE Wrocław
Dr Artur Rot, UE Wrocław
Dr Ryszard Zygała, UE Wrocław
Paula Januszkiewicz, Krzysztof Pietrzak CQURE
Artur Cieślik, artSystems
Borys Łącki, Logicaltrust (wykład gościnny)
Damian Starościć i i zespół Security Operations Centres IBM Managed Security Services, IBM
Piotr Wrzesiński, Dolnośląskie Biuro Jakości s.c
Janusz Żmudziński, Polskie Towarzystwo Informatycze, Asseco Poland

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Maja Leszczyńska
tel. 691679625
e-mail: maja.leszczynska@ue.wroc.pl

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Leszek Maciaszek
e-mail: leszek.maciaszek@ue.wroc.pl

Cena

5530 PLN

Koszt Studiów wynosi 5530 zł z możliwością opłaty w 2 ratach. Opłata za wydanie indeksu i świadectwa o ukończeniu studiów podyplomowych – 34 zł (podstawa: Zarządzenie Nr 27/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów.
Dla aktualnych pracowników firmy IBM został przewidziany rabat w wysokości 5%.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI NA WIĘCEJ NIŻ DWIE RATY.

Kontakt i zapisy

mgr Anna Kozak
Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 949,
e-mail: anna.kozak@ue.wroc.pl
pok. 4, bud. CKU,
ul. Kamienna 43-59 Wrocław
Adres do wysyłki dokumentów:
Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

 Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • 2 zdjęcia
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
  • dokonanie opłaty 1 raty lub całkowitej kwoty opłaty za studia przed rozpoczęciem pierwszych zajęć
  • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA, tłumaczenie przysięgłe dyplomu, apostille, tłumaczenia apostille
  • w przypadku osób ubiegających się o zniżkę – zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w firmie IBM

Dodatkowe informacje

REKOMENDACJE:

Pozytywne przyjęcie studiów podyplomowych Cyber Security Management przez społeczność dyrektorów bezpieczeństwa ICT:

http://www.ue.wroc.pl/aktualnosci/11009/studia_podyplomowe_cyber_security_management_dobrze_postrzegane.html#.V7Me-PmLS00

„Study is covering very broadly one of the hottest topic in todays IT world – Cyber Security. It covers knowledge about security risks, threats and ways of mitigating them. Knowledge every Chief Information Security Officer must have.”

Daniel Donhefner, Security Operations Center (SOC) Manager, IBM – Delivery Centre Poland

„Narzędzia teleinformatyki są obecne w każdym aspekcie naszego życia zawodowego i prywatnego. Korzystając z nich, czy tworząc systemy wspierane technologiami teleinformatycznymi chcemy się czuć bezpieczni. Bezpieczni jako użytkownicy i bezpieczni jako twórcy systemu. Wystarczy przejrzeć codziennie informacje w internecie, aby zauważyć ile incydentów i naruszeń bezpieczeństwa występuje każdego dnia w wyniku popełnionych błędów ludzi, źle zastosowanej technologii, czy nieprzewidzianych ataków cyberterrorystycznych. Najczęściej nasze analizy pokazują po fakcie, że zabrakło staranności, wyobraźni, a najczęściej dobrze wyszkolonych i przygotowanych do Zarządzania bezpieczeństwem informacji w systemach teleinformatycznych specjalistów. Zawsze najsłabszym elementem bezpieczeństwa jest człowiek, ale tylko dobrze przygotowany człowiek jest w stanie zarządzać tak wieloaspektowym zagadnieniem jak bezpieczeństwo informacji. Studia podyplomowe zaproponowane przez Wrocławski Uniwersytet Ekonomiczny dobrze wpisują się swym programem w zapełnienie tej luki i będą służyły przygotowaniu dobrych specjalistów z kompetencjami w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji zarówno po stronie dostawców systemów jak ich administratorów i użytkowników.”

Wiesław Paluszyński, Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji