Profil dydaktyczny

Startup Stock PhotosProfil dydaktyczny i naukowo-badawczy Katedry Systemów Informacyjnych odzwierciedla obszary zainteresowań w typowych jednostkach naukowych zajmujących się systemami informacyjnymi na świecie. Informatyka ekonomiczna (ang. Business Informatics) różni się od informatyki technicznej (ang. computer science) tym, że kładzie nacisk na „miękkie” aspekty informatyki i łączy te aspekty z problematyką zachowań społecznych studiowanych w naukach o zarządzaniu, ekonomii, socjologii i psychologii. Informatyka ekonomiczna należy do nauk stosowanych, które studiują zastosowania i użycie systemów informatycznych w biznesie, administracji i w społeczeństwie.

Dydaktyka w Katedrze prowadzona jest na trzech poziomach: Studia licencjackie (ang. Bachelor), Studia magisterskie (ang. Master) i Studia doktoranckie (ang. PhD). W ofercie Katedry są także różne studia podyplomowe ukierunkowane na absolwentów różnych kierunków studiów, którzy potrzebują uaktualnienia swojej wiedzy w różnych obszarach związanych z informatyką ekonomiczną. Katedra organizuje studia podyplomowe Cybersecurity Management we współpracy z firmą IBM oraz studia podylomowe Data Science – zaawansowana analiza danych. Pracownicy Katedry prowadzą również zajęcia w języku angielskim dla studentów w ramach programu Erasmus+.

Studia podstawowe (ang. undergraduate) prowadzone są na kierunku Informatyka w Biznesie i Business Informatics (w jęz. angielskim). Są to nowe kierunki wprowadzonym w roku akademickim 2010/11. Więcej szczegółów dotyczących kierunku Informatyka w biznesie można znaleźć na stronie ib.ue.wroc.pl.

Kierunek Informatyka w Biznesie powstał w 2010 roku w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy, a także nowe trendy w technologiach informacyjnych. Kierunek dzieli się, tak jak na innych krajowych studiach, na dwa stopnie – licencjackie oraz uzupełniające magisterskie, a jego struktura odpowiada „Procesowi Bolońskiemu”, który jest podstawą tworzenia harmonijnego systemu szkolnictwa wyższego oraz zapewniania najwyższej jakości edukacji w Europie.

Poza przedmiotami zdefiniowanymi w międzynarodowych standardach, kierunek oferuje szeroki zakres przedmiotów dedykowanych współczesnym aplikacjom biznesowym, metodom biznesu elektronicznego, zarządzaniu projektami, analityce biznesowej, przetwarzaniu w chmurze oraz inteligentnym technologiom w logistyce, finansach i innych obszarach aplikacyjnych.

Od roku akademickiego 2012/13, Informatyka w Biznesie oferuje również studia w języku angielskim (Business Informatics), zarówno dla obcokrajowców jak i studentów z Polski, którzy chcieliby studiować w języku angielskim.

Ponadto pracownicy Katedry prowadzą szereg podstawowych przedmiotów (Technologie informacyjne, Informatyka w zarządzaniu, System informacyjne) dla studentów innych kierunków na Uczelni.

W celu ułatwienia międzynarodowej wymiany studentów, Katedra podpisała umowę na podstawie której Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu został członkiem IS:link – międzynarodowego konsorcjum wymiany studentów informatyki ekonomicznej. Następstwem tej współpracy jest przygotowana przez pracowników Katedry Szkoła Letnia – Summer School, w której corocznie udział biorą studenci z kilkunastu krajów, z 4 kontynentów. Więcej szczegółów o tej inicjatywie Katedry można znaleźć tutaj.