Profil badawczo-naukowy Katedry

Profil badawczy Katedry w ścisłym związku koresponduje z jej nazwą, aczkolwiek indywidualne zainteresowania pracowników reprezentują szeroki wachlarz zagadnień obszaru informatyki gospodarczej. Główny nacisk badawczy Katedry położony jest na różne aspekty rozwoju systemów informatycznych zarządzania. W ostatnich latach, w ramach badań rygorowych i fakultatywnych zespół Katedry podejmował tematy odnoszące się do systemów informacyjnych marketingu, logistyki oraz systemów informowania kierownictwa; zarówno w ujęciu ”twardym”- inżynieryjnym, jak i w „miękkim”- społecznym.

Badania statutowe na najbliższe lata koncentrują się wokół tematyki systemów informacyjnych w zarządzaniu organizacją. Badania dotyczą problematyki analizy, modelowania, projektowania, implementacji oraz eksploatacji systemów informatycznych, a w szczególności:

  • funkcjonowania systemów informatycznych w gospodarce,
  • analizy i projektowania nowej generacji systemów informatycznych,
  • implementacji systemów informatycznych,
  • tworzenia aplikacji biznesowych,
  • narzędzi i metod wspomagających projektowanie systemów informatycznych,
  • bezpieczeństwa, dostępności, adaptacyjności, interoperacyjności, wydajności systemów informatycznych,
  • Big Data,
  • Data Science.

Badania te dotyczą w szczególności nowoczesnych systemów informatycznych, modelu przetwarzania opartego na użytkowaniu usług dostarczonych przez zewnętrzne organizacje – cloud computing, a w szczególności nowych form dostarczania oprogramowania, takich jak model SaaS (ang. Software as a Service).

O aktualności i istotności niniejszej tematyki świadczyć może m.in. fakt, iż w raporcie Gartner Group z października 2008 roku wirtualizacja i wspomniany cloud computing uznane zostały za jedne z 10 najważniejszych trendów technologicznych w następnych latach.

Katedra zainicjowała Centrum Kompetencji IT in Service Economy (CC ITSE – itse.ue.wroc.pl), które prowadzi projekty badawczo-rozwojowe we współpracy z innymi instytucjami, przedsiębiorstwami i organizacjami rządowymi oraz społecznymi z całej Europy.

Badania prowadzone przez Katedrę odzwierciedlają szeroki obszar zainteresowań zarówno kadry naukowej, jak i studentów. W ostatnich latach badania zogniskowały się wokół obszarów, w których istnieje największy potencjał intelektualny pracowników, co odzwierciedlają pozyskane znaczące granty projektowe, a powstałe grupy badawcze opierają się nie tylko na istniejącej kadrze naukowo-dydaktycznej. Grupy te uczestniczą w międzynarodowych konsorcjach naukowych i przyjmują strukturę otwartą na współpracę międzynarodową. Jako przykłady tematów badawczych realizowanych w ramach Katedry można wymienić: ukierunkowanych na podnoszenie jakości życia, aktywizacji osób starszych, a także dla wsparcia zintegrowanych ścieżek opieki medycznej; metody projektowania rozwiązań informatycznych wykorzystujących technologie chmury obliczeniowej, Big Data, w tym zastosowania tych technologii w zarządzaniu logistyką, energią i opieką zdrowotną; rozwój gospodarki elektronicznej oraz zastosowań Internetu w biznesie.

W ostatni latach szczególna uwaga położona jest na badania odnoszące się do tzw. smart technologies w obszarach logistyki oraz energetyki. W tych obszarach pracownicy Katedry aktywnie uczestniczyli w pracach zespołów międzynarodowych mających na celu aplikowanie do programów rozwojowych Unii Europejskiej. Jednym z efektów tych starań jest udział pracowników Katedry w pozyskaniu grantu badawczego (w grudniu 2010) w ramach konsorcjum LOGICAL Całkowity fundusz badań przekracza 3mln EUR w perspektywie czasowej 42 miesięcy. Konsorcjum składa się z 16 partnerów instytucjonalnych, pochodzących z 6 krajów (Czechy, Niemcy, Węgry, Włochy, Polska, Słowenia).

Katedra jako jeden z członków międzynarodowego konsorcjum brała także udział w przygotowaniu wniosku badawczego poświęconego problematyce zarządzania energią. Głównym celem badawczo-rozwojowym Centrum Inteligentnych Systemów Zarządzania Energią jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych dla efektywnego zarządzania energią w inteligentnych sieciach energetycznych (ang. Smart Grid).

Katedra realizowała dwa duże projekty związane z aktywizacją osób starszych Independent Living (wraz z uniwersytetem w St.Gallen) oraz ActGo-Gate (Active Retiree and Golden Workers Gate) w programie Ambient Assisted Living (AAL) – czytaj więcej

Pracownicy Katedry zaangażowani są w kolejny projekt naukowo-badawczy HeartBit 4.0 w ramach programu Horyzont 2020 (realizowany w konsorcjum 5 uczelni z Polski, Niemiec i Czech). Celem projektu HeartBIT 4.0 – Application of innovative Medical Data Science technologies for heart diseases jest przeprowadzenie serii szkoleń, warsztatów, konsultacji oraz opracowanie materiałów dla pracowników z Katedry i Kliniki Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu m.in. w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii Big Data, technik Data Science i uczenia maszynowego w medycynie oraz bezpieczeństwa danych medycznych.  – czytaj więcej

Ponadto Pracownicy Katedry pozyskali dofinansowanie projektu „Technologiczna Fabryka Ucząca dla Przemysłu Przyszłości”. Decyzją Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przyznano dofinansowanie w Konkursie „Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” w ramach Programu Ministra na lata 2019-2021 p.n. „Przemysł 4.0”. Projekt składany był przez konsorcjum uczelni publicznych i przedsiębiorstw, w skład którego wchodzi UE we Wrocławiu – czytaj więcej.

Aktualnie Katedra realizuje projekt EDIH European Digital Innovation Hub w ramach programu Komisji Europejskiej „Digital Europe”.