books-magazines-building-school
Początki działalności sięgają 1989 roku, kiedy do życia powołany został Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych Zarządzania, który pięć lat później (w 1994 r.) został przekształcony w katedrę. Do roku 2010 kierownikiem był profesor Adam Nowicki, w latach 2010-2016 kierownikiem Katedry był profesor Leszek Maciaszek. Aktualnie funkcję kierownika Katedry pełni dr Artur Rot, prof. UEW.

W roku 2014 Katedra przyjęła nazwę Katedry Systemów Informacyjnych.  Profil badawczy Katedry w ścisłym związku koresponduje z jej nazwą, aczkolwiek indywidualne zainteresowania naukowe pracowników reprezentują znacznie szerszy wachlarz zagadnień obszaru informatyki ekonomicznej, a także innych dziedzin. W ostatnich latach zespół Katedry realizował prace badawczo-rozwojowe w ramach projektu Independent Living, na podstawie podpisanej w roku 2012 umowy z Uniwersytetem St.Gallen. w latach 2013-2017, w ramach konsorcjum złożonego z siedmiu partnerów, badacze ze Szwajcarii, Niemiec i Polski realizowali projekt ActGo-Gate. Natomiast w ramach programu „Copernicus” w Katedrze były realizowane projekty: Etcetera, Hannibal i E-Study. Aktualnie Pracownicy Katedry zaangażowani są w projekt HeartBIT 4.0 – Application of innovative Medical Data Science technologies for heart diseases. Jego celem jest przeprowadzenie serii szkoleń, warsztatów, konsultacji oraz opracowanie materiałów dla pracowników z Katedry i Kliniki Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu m.in. w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii Big Data, technik Data Science i uczenia maszynowego w medycynie oraz bezpieczeństwa danych medycznych. Nasza Uczelnia wraz z Technische Universität Dresden, Universität Leipzig i Vysoká Škola Ekonomická v Praze pełnić będzie rolę „Excellence Partner” dla  koordynatora i głównego beneficjenta projektu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Czas realizacji projektu to 36 miesięcy, a jego budżet to ok. 788 000 Euro (w tym ok. 62 000 Euro UE we Wrocławiu).

Ostatnio pracownicy Katedry pozyskali dofinansowanie projektu Technologiczna Fabryka Ucząca dla Przemysłu Przyszłości. Decyzją Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przyznano dofinansowanie w Konkursie „Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” w ramach Programu Ministra na lata 2019-2021 p.n. „Przemysł 4.0”. Projekt składany był przez konsorcjum uczelni publicznych i przedsiębiorstw, w skład którego wchodzi UE we Wrocławiu. Aplikacja otrzymała 77 pkt. na 85 pkt. możliwych, co klasyfikuje ją na 2. pozycji na liście rankingowej!

Aktualnie Katedra realizuje projekt EDIH European Digital Innovation Hub w ramach programu Komisji Europejskiej „Digital Europe”. Europejski Hub Innowacji Cyfrowych z Wrocławia WRO4digITal, utworzony przez konsorcjum 22 instytucji oferujących kompleksowe wsparcie w procesie transformacji cyfrowej. Dolnośląskie firmy oraz jednostki administracji publicznej mogą skorzystać z nieodpłatnych usług eksperckich i zmodernizować sposób produkcji lub świadczenia usług zgodnie z obecnymi trendami cyfryzacyjnymi. WRO4digITal to członek transeuropejskiej sieci European Digital Innovation Hubs, która stanowi podstawowe narzędzie Komisji Europejskiej do wspierania i koordynacji transformacji cyfrowej gospodarki Unii Europejskiej.

Katedra jest również współorganizatorem kilku międzynarodowych konferencji. W ostatnim czasie na UEW odbyła się konferencja 2023 13th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, współorganizowana jest przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu przy współpracy z uczelniami z Niemiec, Czech, Słowacji i Ukrainy oraz stowarzyszenia IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Konferencja ACIT to coroczne międzynarodowe forum wymiany wiedzy i doświadczeń dla badaczy, pracowników akademickich, specjalistów i studentów z różnych dziedzin informatyki i systemów informatycznych, a w szczególności inżynierii oprogramowania, sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa, zastosowania systemów informacyjnych w ekonomii i zarządzaniu. W ostatnich latach konferencja gromadziła corocznie naukowców z ponad 40 krajów świata reprezentujących niemal 200 uniwersytetów. Wszystkie zaakceptowane artykuły są przekazywane do indeksacji w kluczowych międzynarodowych bazach takich jak Web of Science, Scopus, IEEE Xplore Digital Library, CiteSeerX, Google Scholar itp.

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich oraz dla studentów programu Erasmus. Dydaktyka w ramach studiów I i II stopnia, prowadzona jest głównie na kierunku Informatyka w Biznesie i jego wersji anglojęzycznej – Business Informatics. W ofercie Katedry figurują także studia podyplomowe Cyber Security Management, które organizowane są przy współpracy firmy IBM Polska i IBM New York oraz studia podyplomowe Data Science: Zaawansowana analiza danych na poziomie podstawowym oraz zaawansowanym.

W celu ułatwienia międzynarodowej wymiany studentów, w 2010 roku podpisano umowę z IS:Link – międzynarodowym konsorcjum wymiany studentów informatyki biznesowej. W ramach tego konsorcjum, od 2011 roku Katedra organizuje szkołę letnią Summer School on Data Science. W ramach tej szkoły prowadzą zajęcia wykładowcy z Australii, Niemiec i Polski, a studenci przyjeżdżają z całego świata,  m.in. z Izraela, Brazylii, Meksyku, Chin, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Szwajcarii, Francji, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Ukrainy i Polski.

Pracownicy Katedry utrzymują stałe kontakty z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi. Katedra zawarła porozumienia o współpracy: m.in. z Boise State University, Idaho i Beijing Institute of Technology. W przeciągu ostatnich lat nawiązano współpracę z placówkami akademickimi m.in. w USA, Portugalii, Australii, Szwajcarii, Francji, Czechach, Ukrainie, Słowacji oraz Niemczech. Szczególnie silna jest współpraca z Uniwersytetem w St.Gallen, Uniwersytetem w Lipsku oraz Polytechnic Institute of Setúbal.

W Katedrze pracowały następujące osoby: mgr inż. Grzegorz Biziel, dr hab. Andrzej Bytniewski prof. UE, dr Iwona Chomiak-Orsa, prof. UE, dr Marianna Kowalska, mgr inż. Janusz Czerniawski, mgr inż. Marianna Danilewicz, mgr Jacek Jagiełło, dr inż. Lidia Jasiulewicz, mgr Mariusz Kosiak, prof. dr hab Adam Nowicki, mgr Robert Perliński, dr Radosław Pruchnik, mgr inż. Adam Pyka, mgr inż. Tomasz Skalniak, dr Marek Skwarnik, mgr inż. Jan Słowik, dr Małgorzata Sobińska, dr Cezary Stępniak, mgr Marek Świątek, prof. dr hab. inż. Jacek Unold i mgr Małgorzata Zielińska.

W Katedrze tytuły i stopnie naukowe otrzymały następujące osoby: tytuł profesora nauk ekonomicznych – Adam Nowicki; stopień doktora habilitowanego – Andrzej Bytniewski i Jacek Unold, a stopień doktora – Radosław Pruchnik, Jacek Unold, Cezary Stępniak, Ryszard Zygała, Iwona Chomiak, Małgorzata Sobińska, Jacek Szymański, Aneta Jarosz-Pałach, Artur Rot, Monika Sitarska, Sebastian Gadomski, Marek Zieliński, Wiesława Gryncewicz, Andrzej Niesler, Łukasz Łysik, Gracja Wydmuch, Maja Leszczyńska i Karol Łopaciński.

ekonomiczny-174m